Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

CN.NTLHuyên

CN.Trương Châu Nhật

21_minhhoang

CN. Nguyễn Minh Hoàng

11

Hình ảnh hoạt động

BeckmanCoulter-GenomeLabGeXPCE

Cở sở vật chất

Tu_Anh

CN. Bùi Nguyễn Tú Anh

TS Nguyen Duc Thai

ngocmy

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

ABinh

CN. Phạm Nguyễn Duy Bình

c_lan

CN. Phí Thị Lan