THỐNG KÊ KHOA HỌC PTN

PTN xin giới thiệu tổng hợp số liệu về các công trình khoa học 5 năm gần đây

TTChỉ tiêu đánh giáNăm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022Năm 2023
K1– Bài báo tạp chí Q11313
K2– Bài báo tạp chí Q216411
K3– Bài báo tạp chí Q3/Q4

783610
K4– Bài báo tạp chí và hội nghị trong danh mục Scopus2
K4– Chương sách tiếng nước ngoài11
K5– Bài báo tạp chí Phát triển KHCN ĐHQG-HCM (gồm các chuyên san)2211
K6– Bài báo tạp chí trong nước theo Hội đồng Giáo sư nhà nước12
K7– Patent quốc tế (QĐ chấp nhận đơn hợp lệ)1
K8– Patent trong nước (QĐ chấp nhận đơn hợp lệ)1
K9– Giải pháp hữu ích (QĐ chấp nhận đơn hợp lệ)11
K11– Đào tạo thành công cấp Bộ môn nghiên cứu sinh1