Giới thiệu

PTN Nghiên cứu và Ứng dụng TBG có tiền thân là PTN Sinh học phân tử (gọi tắt là Lab.C). Lab C được thành lập vào năm 1999 thông qua dự án “Tăng cường trang thiết bị Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học phân tử phục vụ nghiên cứu khoa học”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy lùi bệnh tật… Ngày 29/10/2007 GĐ ĐHQG Tp.HCM ký quyết định thành lập Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc.

Đây là PTN về CNSH hiện đại, PTN Tế bào gốc đầu tiên và đồng bộ nhất trong các tỉnh phía nam và trong hệ thống các trường ĐH cả nước. PTN đảm nhận các nhiệm vụ sau:

  • Nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực khoa học liên quan tạo tiền đề cho việc nghiên cứu các công nghệ mới có thể nâng cao hàm lượng tri thức trong các ứng dụng công nghiệp và các ngành kinh tế xã hội
  • Nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có khả năng được ứng dụng vào công nghiệp và các ngành kinh tế-xã hội
  • Phối hợp đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ; tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học
  • Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, liên kết với các cá nhân/đơn vị trong và ngoài ĐHQG-HCM
  • Thực hiện các dịch vụ kiểm tra, kiểm định, đo lường theo yêu cầu của các cá nhân, đơn vị trong và ngòai nước
  • Đào tạo các cán bộ nghiên cứu trẻ có năng lực nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu của PTN