CN. Bùi Nguyễn Tú Anh

0
885

CURRICULUM VITAE

ANH NGUYEN-TU BUI, BSc

Tu_Anh

EDUCATION

Bachelor of Science (BSc)

Biology

University of Science, Vietnam National University, Ho chi Minh City, Vietnam (2008-2012)

RESEARCH EXPERIENCES

2012 – Present: Researcher, Teaching Assistant – Faculty of Biology, University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Research projects:

Teaching Assistant for classes:

2008 – 2012: Undergraduate student, University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam. GPA: 8.00

Undergraduate thesis:

  • “Optimizing The Procedure For Preparing Immune-Deficient Mice Model With Hindlimb Ischemia”

 

Research skills: .

PUBLICATIONS & CONFERENCE REPORTS

Papers

  • Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (2012), Nghiên cứu bảo quản khối u ung thư gan để tách tế bào khối u (Study on hepatocellular carcinoma tumor cryopreservation to isolate tumor cells), Tạp chí sinh lý học Việt Nam (Vietnam Joural of physiology), 16(3): 35-42
  • Vũ Bích Ngọc, Trịnh Ngọc Lê Vân, Phí Thị Lan, Bùi Nguyễn Tú Anh, Tạ Thành Văn, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Chuẩn hóa quy trình tạo chuột thiếu máu chi, suy giảm miễn dịch (Optimizing The Procedure For Preparing Immune-Deficient Mice Model With Hindlimb Ischemia), Tạp chí sinh lý học Việt Nam (Vietnam Joural of physiology), 17(1): 27-36
  • Nguyễn Gia Khuê, Phạm Minh Vương, Bùi Nguyễn Tú Anh, Trương Châu Nhật, Nguyễn Vương Tường Vy, Đoàn Ngọc Trung, Lê Thị Bích Phượng, Phan Lữ Chính Nhân, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc (2013), Biệt hóa tế bào gốc mô mỡ thành tế bào tiết Insulin và đánh giá khả năng điều tiết Insulin  của tế bào biệt hóa (Differentiating adipose derived stem cells into insulin producing cells and evaluating insulin secretion of insulin producing cells), Tạp chí sinh lý học Việt Nam (Vietnam Joural of physiology), 17(1): 21-27

Conference reports

  • Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Nghiên cứu bảo quản khối u ung thư gan để tách tế bào khối u (Study on hepatocellular carcinoma tumor cryopreservation to isolate tumor cells), Hội nghị khoa học sinh lý học toàn quốc lần thứ IX, Huế 12/2012 (The 9th Vietnam Scientific conference of physiology)
  • Trịnh Ngọc Lê Vân, Vũ Bích Ngọc, Phí Thị Lan, Bùi Nguyễn Tú Anh, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Chuẩn hóa quy trình tạo chuột thiếu máu chi, suy giảm miễn dịch (Optimizing The Procedure For Preparing Immune-Deficient Mice Model With Hindlimb Ischemia), Hội nghị Khoa học lần thứ 8 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 09/11/2012 (The 8th scientific conference, University of Sciences, 09/11/2012)
  • Nguyen Gia Khue, Pham Minh Vuong, Bui Nguyen Tu Anh, Truong Chau Nhat, Nguyen Vuong Tuong Vy, Doan Ngoc Trung, Le Thi Bich Phuong, Phan Lu Chinh Nhan, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc (2013), Differentiating adipose derived stem cells into insulin producing cells and evaluating insulin secretion of insulin producing cells, Poster presentation at The first Gene and Immunotherapy conference in Vietnam 2013.
  • Vu Bich Ngoc, Le Van Dong, Trinh Ngoc Le Van, Phi Thi Lan, Bui Nguyen Tu Anh, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Phuong Dung, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc (2013), An Evaluation Of Hindlimb Necrosis Inhibition In Mice Transplanted Human Umbilical Cord Blood Mononuclear Cells, Poster presentation at The first Gene and Immunotherapy Conference in Vietnam 2013.
  • Trinh Ngoc Le Van, Vu Bich Ngoc, Phi Thi Lan, Bui Nguyen Tu Anh, Ta Thanh Van, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc (2013), Optimizing The Procedure For Preparing Immune-Deficient Mice Model With Hindlimb Ischemia, Poster presentation at The first Gene and Immunotherapy Conference in Vietnam 2013.

HONOR AWARDS


PERSONAL INFORMATIONS

Name: ANH NGUYEN-TU BUI

Date of Birth: June 15th, 1990

Place of Birth: Ho Chi Minh City, Vietnam

Nationality: Vietnamese

Sex: Male

Marital status: Single

Home Address: 25, Do Duc Duc Street, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Current address:

Phone (Lab): +84 8 3839 7719

Fax (Lab):

Cell phone: +84 169 414 4414

Email:  bntanh@hcmus.edu.vn

 

Prepared on August 26, 2013