Thông báo về hội nghị CNSH phía nam

0
1499

Thông báo về việc hoàn chỉnh các bài báo (trình bày bằng các hình thức oral và poster) tham gia hội nghị CNSH phía nam 2009.

1. Các tác giả có các bài báo tham gia hội nghị CNSH phía nam (danh sách đính kèm trước đó) nhanh chóng hoàn chỉnh bài báo và bài báo cáo (trình bày oral hoặc poster). Gửi lại cho Đoàn Chính Chung theo địa chỉ email: dcchung@hcmuns.edu.vn hoặc chungbiotech_uns@yahoo.com. Hạn nộp bài 4h, ngày 30/08/2009.

2. Các bài báo đã được chỉnh sửa và chưa chỉnh sửa đều phải gửi lại theo thời gian quy định, có đính kèm hình thức trình bày theo mẫu hướng dẫn (http://www.hcmbiotech.com.vn/news_detail.php?cateid=20&id=727)