Thông báo tuyển sinh viên

0
1520

Thông báo tuyển sinh viên làm việc và nghiên cứu tại PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

THÔNG BÁO

 

 (V/v: Tuyển sinh viên vào PTN Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc)

Đối tượng:

1.  Sinh viên chuyên ngành Sinh học Động vật

2.  Sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Sinh học Y Dược

có nguyện vọng làm việc, nghiên cứu tại PTN Tế bào gốc Nơi đăng ký: gặp cô Trần Hồng Diễm (tại PTN Tế bào gốc).

Thời gian đăng ký: 24/08 – 15/09/2009

                             Tp HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2009

                                             PTN Tế bào gốc