Bổ sung tác giả tham gia hội nghị CNSH phía nam

0
1514

Danh sách bổ sung tác giả tham gia hội nghị CNSH phía nam

Stt

Tác giả

Bài báo

Session

Trình bày

Y dược

Nông nghiệp

Oral

Poster

1

Lê Thanh Hưng, Nguyễn Ngọc Như Băng, Phan Lê Khoa, Ông Thị Ngọc Linh, Nguyễn Tiến Bằng

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỖN HỢP MUỐI SODIUM LACTATE VÀ SODIUM ACETATE TRONG BẢO QUẢN CHẢ LỤA

 

X

 

X

2

Nguyễn Ngọc Như Băng, Nguyễn Tiến Bằng, Lê Thanh Hưng

THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG NHUNG HƯƠU SAO (Cervus Nippon Pseudaxis) TẠO MỘT SỐ DẠNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

 

X

 

X