Thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng nhân sự PTN Tế bào gốc năm 2012

0
418

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

BM SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 06/TBG – 12

V/v Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO
Các ứng cử viên (Danh sách đính kèm) đã tham gia nộp hồ sơ ứng tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ phỏng vấn theo lịch như sau:
– Phỏng vấn trực tiếp: Ngày 08/09/2012 (Tại PTN TBG)
– Thông báo kết quả: ngày 18/09/2012 (Tại bảng thông báo VPK, PTN và trên website PTN)
– Tham gia vào PTN: ngày 20/09/2012

 

STT

HỌ TÊN

THỜI GIAN

NGƯỜI PHỎNG VẤN

1

Phan Thanh Việt

08:00

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

2

Bùi Nguyễn Tú Anh

08:15

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

3

Nguyễn Hải Nam

08:30

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

4

Lương Thị Đoan Trang

08:45

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

5

Trương Thị Hoàng Mai

09:00

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

6

Lê Thị Hạnh

09:15

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

7

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

09:30

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

8

Nguyễn Thị Mỹ Phước

09:45

GVC.ThS. Phan Kim Ngọc

9

Nguyễn Thị Hồng Loan

08:00

ThS. Phạm Văn Phúc

10

Nguyễn Quang Thái

08:12

ThS. Phạm Văn Phúc

11

Đặng Thanh Long

08:24

ThS. Phạm Văn Phúc

12

Nguyễn Thùy Linh

08:36

ThS. Phạm Văn Phúc

13

Nguyễn Mai Trinh

08:48

ThS. Phạm Văn Phúc

14

Huỳnh Chí Thiện

09:00

ThS. Phạm Văn Phúc

15

Đoàn Ngọc Trung

09:12

ThS. Phạm Văn Phúc

16

Lâm Thái Thành

09:24

ThS. Phạm Văn Phúc

17

Nguyễn Vương Tường Vy

09:36

ThS. Phạm Văn Phúc

18

Lê Minh Dũng

09:48

ThS. Phạm Văn Phúc

 

TM. Lãnh đo PTN
Phó trưởng PTN Tế bào gốc
Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

Phạm Văn Phúc