Kết quả tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

0
373

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN. NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

BM. SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 07/12

V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc

STT

Họ tên

MSSV

1

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên

0918498

2

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

0918339

3

Hoàng Hải Thủy

0918481

4

Trịnh Vạn Ngữ

0918652

5

Trần Nguyễn Thu Minh

1018243

6

Bùi Thị Vân Anh

1018002

7

Hà Thị Diễm Uyên

0918590

8

Lê Minh Phong

0918346

9

Đinh Như Quỳnh

0918656

10

Đỗ Thị Linh

0918246

11

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

0918338

12

Trương Châu Nhật

0915357

13

Hoàng Kim Sơn

0915431

14

Trần Thị Bảo Trâm

1118497

15

Nguyễn Thị Huyền Trang

Học viên cao học

16

Trần Đức Tín

0918664

17

Trần Đỗ Thành Cường

0915067

18

Đặng Trường Sơn

1015377

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh.

 

Trưởng PTN Tế bào gốc

Phan Kim Ngọc