Thay đổi thời gian tuyển dụng cán bộ nghiên cứu tại PTN Tế bào gốc

0
417

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

BM SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 05/TBG – 12

V/v Thay đổi kế hoạch tuyển dụng nhân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Căn cứ thông báo Tuyển dụng CB-VC công tác tại Trường năm 2013 (Số 65/KHTN-TCHC) về tuyển dụng cán bộ viên chức của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, do thời gian tuyển dụng gấp rút nên kế họach tuyển dụng của PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Bộ môn SLH&CNSH Động vật sẽ có sự thay đổi như sau:

1. Thời gian xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ban đầu đến ngày 10/09/2012 nay thay đổi đến ngày 05/09/2012.

Nơi nhận Hồ sơ: nộp trực tiếp cho Thầy Phan Lữ Chính Nhân tại PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM

2. Phỏng vấn

Tất cả các ứng viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được mời tham dự phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN.

Thời gian phỏng vấn thay đổi (dự kiến): ngày 08/09/2012.

3. Công bố kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến ứng viên qua điện thoại và thông báo trên website: www.vinastemcelllab.com.

Ngày công bố dự kiến: 15/09/2012 Ngày nhận công việc: 18/09/2012

 

TM. Ban Lãnh đạo PTN

Trưởng phòng

Phan Kim Ngọc