Thong bao ket qua xet tuyen Sinh vien tham gia nghien cuu tai PTN nam hoc 2011 – 2012

0
1441

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

V/v Tuyển chọn sinh viên/ học viên tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

PTN thông báo kết quả xét tuyển ứng viên tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại phòng.

Danh sách các ứng viên được tuyển chọn như sau:

STT

Tên

Ghi chú

1

Tô Thị Ngọc Hân

SV năm 4

2

Nguyễn Thị Thúy Giang

SV năm 4

3

Đặng Châu Ngô Hoàng

SV năm 4

4

Nguyễn Vương Tường Vy

SV năm 4

5

Phạm Bích Ngọc

SV năm 4

6

Nguyễn Thị Mỹ Phước

SV năm 4

7

Lương Thị Đoan Trang

SV năm 4

8

Lê Thị Hạnh

SV năm 4

9

Lê Minh Dũng

SV năm 4

10

Lý Thục Uyên

SV năm 4

11

Thái Doãn Lượng

SV năm 4

12

Nguyễn Quốc Hoàng

SV năm 2

13

Nguyễn Hoàng Nam

SV năm 2

14

Phan Thành Phát

SV năm 3

 

 

TM. Lãnh đạo phòng TN

Phó trưởng phòng TN Tế bào gốc

Trưởng phòng TN SLH & CNSH động vật

(đã kí)

Phạm Văn Phúc