Thong bao ket qua tuyen dung nhan su PTN TBG nam 2011

0
1485

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

V/v Tuyển chọn nhân sự nghiên cứu khoa học tại PTN TBG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

PTN thông báo kết quả xét tuyển nhân sự tham gia nghiên cứu khoa học tại PTN TBG

Danh sách các ứng viên lọt vào vòng 2 như sau:

STT

Tên

Ngạch

1

Nguyễn Trường Sinh

Trợ giảng

2

Nguyễn Thị Phương Dung

Trợ giảng

3

Trịnh Ngọc Lê Vân

Trợ giảng

4

Nguyễn Thị Kim Nguyền

Trợ giảng

5

Huỳnh Thúy Oanh

KTV

6

Đinh Thị Hồng Nhung

KTV

7

Vũ Thanh Bình

KTV

8

Phạm Minh Vương

KTV

9

Nguyễn Thị Kiều Oanh

KTV

10

Trần Huệ Vy An

KTV

 

 

TM. Lãnh đạo phòng TN

Phó trưởng phòng TN Tế bào gốc

Trưởng phòng TN SLH & CNSH động vật

(đã kí)

Phạm Văn Phúc