Tác giả và bài báo tham gia hội nghị Biomedical engineering

0
1410

HỘI NGHỊ BIOMEDICAL ENGINEERING

Stt

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Hình thức báo cáo

1

RESULTS OF STEM CELL TRANSPLANTATION FOR CURING SOME DISEASES AT STEM CELL R&D LABORATORY

 

Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc

 

 

2

REGENERATION OF PANCREATIC β CELLS OF TYPE 1 DIABETIC MOUSE BY STEM CELL TRANSPLATATION

Pham Van Phuc, Pham Le Buu Truc, Truong Hai Nhung, Doan Chinh Chung, Nguyen Khac Toan, Ma Kien Phuc, Phan Kim Ngoc