Tác giả và bài báo tham gia HN quốc tế về CN sinh sản và tế bào

0
540

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH SẢN VÀ TẾ BÀO

stt

Tên bài

Nhóm tác giả

Hình thức báo cáo

1

EXPERIMENT ON FROZEN IN VITRO BOVINE EMBRYO TRANSFER AFTER SEXING BY LAMP METHOD

 

Nguyen Thi Thuong Huyen, Pham Van Phuc, Lê Thành Long, Duong Thi Thu, Chung To Nhi, Phan Kim Ngoc

 

 

2

TREATMENT TYPE 1 DIABETES MELLITUS IN MICE BY BONE MARROW ALLOGRAFT

 

Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc,  Pham Le Buu Truc, Nguyen Khac Toan, Duong Thanh Thuy

 

 

3

DIFFERENTIATING OF CRYOPRESERVED HUMAN UMBILICAL CORD BLOOD DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS INTO INSULIN SECRETING CELLS

 

Pham Van Phuc, Truong Hai Nhung, Dang Thi Tung Loan, Doan Chinh Chung, Vu Bich Ngoc, Phan Kim Ngoc