Buổi “Giới thiệu và gặp gỡ Lãnh đạo PTN” và lịch tập huấn cho SV

0
1229

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC
PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT
Số: 12/TBG
V/v Tập huấn SV/HVCH/NCS
tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Phòng thí nghiệm NC&UD Tế bào gốc yêu cầu các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) tham gia buổi “Giới thiệu và gặp gỡ Lãnh đạo PTN” vào lúc 09h30-11h00 ngày 28/09/2013 tại PTN TBG, ĐH Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, F4, Q5, TP.HCM.

Lịch tập huấn “Kỹ năng PTN” dành cho tất cả SV/HVCH/NCS được tổ chức vào ngày 02, 03, 05, 07, 08/10/2013, buổi chiều 13h30-16h00

1

Đặng Trường Sơn

1015377

20

Nguyễn Thị Lam Huyên

1015696

2

Trần Nguyễn Thu Minh

1018243

21

Nguyễn Thị Hoài Nga

1118271

3

Nguyễn Thị Huyền Trang

HVCH

22

Lý Trác Thức

1118466

4

Nguyễn Hoàng Nam

1018249

23

Trần Phương Thảo

1118427

5

Trần Thị Bảo Trâm

1118497

24

Nguyễn Thị Thanh Hòa

1118144

6

Nguyễn Quốc Hoàng

1018141

25

Đào Thị Thanh Thủy

1118456

7

Bùi Thị Vân Anh

1018002

26

Võ Lê Hoàng Triều

1015900

8

Nguyễn Trọng Hòa

BTIU09083

27

Nguyễn Lê Thành Công

1115068

9

Trần Thị Thảo Nguyên

BTIU09321

28

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

1118494

10

Lê Trí Bảo

BTBTIU10103

29

Nguyễn Mỹ Thùy

3092512

11

Lê Gia Hoàng Linh

HVCH K22

30

Bùi Anh Khoa

1118197

12

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

HVCH K22

31

Phan Thị Thu Vân

1015933

13

Đỗ Quang Huy

1118154

32

Lê Đức Mỹ

1118264

14

Đoàn Xuân Hiển

1018132

33

Lê Thị Thu Thảo

1118417

15

Phan Văn Tiến

1115605

34

Phạm Thị Thanh Bình

1018039

16

Nguyễn Ánh Tuyết

1018517

35

Nguyễn Phước Quang Huy

1018155

17

Lê Văn Trình

1015903

36

Nguyễn Trang Thảo Nguyên

1018276

18

Nguyễn Thị Thu Mỹ

1118265

37

Nguyễn Hoàng Phượng

1018325

19

Phí Thị Hạnh Lan

1118214

38

Nguyễn Phương Thảo

1018395

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân (plcnhan@hcmus.edu.vn) hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

TM. Lãnh đạo PTN

Phó Trưởng PTN Tế bào gốc

(đã ký)

Phạm Văn Phúc