Thông báo gặp gỡ sinh viên và lãnh đạo PTN

0
475

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 08/12

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) tham gia học tập, nghiên cứu khoa học tại PTN Tế bào gốc sẽ gặp gỡ Lãnh đạo PTN theo lịch như sau:

  1. 1. Gặp gỡ Lãnh đạo PTN: 9h-10h, Thứ 7, 15/09/2012.
  2. 2. Tập huấn thao tác PTN: 13h30-17h, Thứ 7, 15/09/2012

08h-11h, Chủ nhật, 16/09/2012

STT

Họ tên

MSSV

STT

Họ tên

MSSV

1

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên

0918498

14

Trần Thị Bảo Trâm

1118497

2

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

0918339

15

Nguyễn Thị Huyền Trang

HVCH

3

Hoàng Hải Thủy

0918481

16

Trần Đức Tín

0918664

4

Trịnh Vạn Ngữ

0918652

17

Trần Đỗ Thành Cường

0915067

5

Trần Nguyễn Thu Minh

1018243

18

Đặng Trường Sơn

1015377

6

Bùi Thị Vân Anh

1018002

19

Nông Đăng Quang

0918375

7

Hà Thị Diễm Uyên

0918590

20

Phan Thành Phát

0918344

8

Lê Minh Phong

0918346

21

Nguyễn Hoàng Nam

1018249

9

Đinh Như Quỳnh

0918656

22

Nguyễn Quốc Hoàng

1018141

10

Đỗ Thị Linh

0918246

23

Nguyễn Vũ Ngọc Châu

0915051

11

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

0918338

24

Nguyễn Thị Mai Đan

3082084

12

Trương Châu Nhật

0915357

25

Nguyễn Nhật Nam

1080158

13

Hoàng Kim Sơn

0915431

26

 

 

Đề nghị tất cả sinh viên có mặt đúng giờ.

Mọi sự vắng mặt đều không được chấp nhận.

TM. Lãnh đạo PTN

Trưởng PTN Tế bào gốc

Phan Kim Ngọc