Stem Cell Lab Summer Tour 2015

0
911

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN-ĐHQG
PTN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG
TẾ BÀO GỐC

Số: 1905/QLSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Stem Cell Lab Summer Tour 2015

 

Nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học có cơ hội được tiếp xúc với hệ thống Phòng thí nghiệm hiện đại trong lĩnh vực Y-Sinh-Dược học, nhằm đưa PTN gần hơn với các đối tượng quan tâm muốn học tâp, nghiên cứu và làm việc tại phòng thí nghiệm; PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc tổ chức chương trình Tham quan hè 2015 – Stem Cell Lab Summer Tour như sau:

1/ Đối tượng

Sinh viên ngành Sinh, CNSH (ưu tiên trường ĐHKHTN); các học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà khoa học trong, ngoài nước có quan tâm.

2/ Thời gian-Địa điểm

Thời gian mở đăng ký: 19/5 – 15/6/2015

Thời gian tham quan: 7g30 -8g00 thứ 3, 5, 6, 7 hàng tuần

Địa điểm: PTN NC&UD TBG, tòa nhà B2-3, Cơ sở Linh Trung-Thủ Đức, Trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM

3/ Cách thức đăng kí

Mỗi buổi tham quan có 10 người tham dự. Sinh viên và các đối tượng quan tâm cần đăng kí trước theo link sau:

https://goo.gl/3hRh0P

Lưu ý: Cần làm đúng các bước và yêu cầu trong link đăng kí. Sinh viên/Người tham dự cần phải kiểm tra danh sách đã đăng kí nếu vượt quá 10 sinh viên mỗi ngày, sinh viên phải tự chủ động đăng kí qua ngày khác. PTN không giải quyết các trường hợp đăng kí nằm ngoài 10 chỉ tiêu hàng ngày.

TM. PTN NC&UD TẾ BÀO GỐC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHẠM VĂN PHÚC