Định hướng của ĐH Quốc gia – Tp.HCM về sự phát triển của PTN Tế bào gốc

0
547
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM tại buổi làm việc với trường Đại học Khoa học Tự nhiên về Phòng thí nghiệm Nghiên cứu & Ứng dụng Tế bào gốc

Ngày 02/5/2013, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã có buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) về Phòng thí nghiệm Nghiên cứu & ứng dụng Tế bào gốc (NC&UD TBG). Tham dự buổi làm việc có: Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban KHTC, Lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ (KHCN), Lãnh đạo Trường ĐH KHTN, Phòng Thí nghiệm NC&UD TBG. Sau khi nghe Trường KHTN báo cáo tình hình hoạt động của Phòng thí nghiệm NC&UD TBG cùng những ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Giám đốc Huỳnh Thành Đạt kết luận như sau:

  1. ĐHQG-HCM ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của Phòng thí nghiệm NC&UD TBG-Trường ĐH KHTN giai đoạn qua đã phát triển các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc đạt những thành tựu đáng kể.

  2. ĐHQG-HCM giao Trường KHTN phối hợp với các đơn vị trong ĐHQG-HCM (Trường Đại học Quốc tế , Khoa Y, …) xây dựng Chiến lược phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TBG vào các lĩnh vực liên quan giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó cần lưu ý tận dụng tối đa nguồn lực của các đơn vị trong toàn ĐHQG-HCM, hợp tác trong nước và quốc tế. Kết quả nghiên cứu cần hướng tới các sản phẩm quốc gia, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Giao cho Trường ĐH KHTN chủ trì xây dựng Quy trình ứng dụng công nghệ TBG và trình Giám đốc ĐHQG-HCM trước ngày 15/6/2013.

  3. Về định hướng phát triển về mô hình tổ chức: ĐHQG-HCM ủng hộ việc thành lập Viện nghiên cứu tế bào gốc trực thuộc trường Đại học KHTN theo mô hình ĐHQG-HCM ra quyết định thành lập Viện; Trường ĐH KHTN sẽ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Viện. Giao Trường ĐH KHTN chuẩn bị đề án thành lập Viện, trình ĐHQG-HCM trong tháng 6 năm 2013.

  4. Về phát triển cơ sở vật chất: Trường ĐH KHTN cần tập trung xây dựng cơ sở vật chất Viện nghiên cứu tế bào gốc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

  5. Giao Ban KHCN và Ban KHTC là đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn Trường ĐH KHTN về việc xây dựng đề án thành lập Viện nghiên cứu tế bào gốc cũng như Chiến lược phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TBG vào các lĩnh vực liên quan giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030.

  6. Giao cho Ban KHCN trình ĐHQG-HCM thành lập Tổ Công tác thực hiện các công việc trên. Thành phần Tổ công tác gồm PGS.TS Đỗ Hồng Lan Chi, Phó Trưởng ban KHCN; TS. Nguyễn Ninh Thụy, Phó trưởng ban KHTC cùng một số nhân sự do Trường ĐH KHTN đề xuất.

Trên đây là kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Thành Đạt tại phiên làm việc trên. Văn phòng ĐHQG-HCM trân trọng thông báo dến các cá nhân, đơn vị có liên quan đế biết và thực hiện.

TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Đình Tứ