Kết quả tuyển chọn sinh viên (02/2012)

0
501

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 05/TBG –  SV2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 2 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ dự họp theo lịch như sau:

–   Thời gian: 9h00 ngày 12/02/2012

–   Địa điểm: PTN Tế bào gốc

STT

Họ tên

MSSV

Năm

1

Nguyễn Vũ Ngọc Châu

0915051

03

2

Nông Đăng Quang

0918375

03

3

Bùi Phạm Hồng Thảo

0818299

04

4

Hồng Minh Triết

0815772

04

5

Đặng Thanh Long

0818170

04

6

Huỳnh Chí Thiện

0815676

04

 

Đề nghị các bạn có mặt đúng giờ

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh.

 

TM. Lãnh đạo PTN

Trưởng PTN Tế bào gốc

 

Phan Kim Ngọc