KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA PTN THÁNG 8-9

0
1540

Để kịp tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, giảng dạy cho năm học 2009-2010, Ban lãnh đạo Bộ môn Sinh lí học và CNSH Động vật, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc phác thảo kế hoạch cần thực hiện như dưới đây. Yêu cầu tất cả các cán bộ theo dõi và thực hiện.