Đào tạo KTV Hỗ trợ sinh sản

0
2144

sperm

1. Mục đích

Khóa học này sẽ trang bị cơ sở lí thuyết và kĩ thuật hỗ trợ sinh sản trên người và động vật cho kĩ thuật viên. Sau khi tham gia khóa học, kĩ thuật viên có thể tiến hành các kĩ thuật hỗ trợ sinh sản như thu nhận trứng, phân loại, chọn lọc, nuôi trưởng thành trứng; thu nhận, hoạt hóa tinh trùng; thụ tinh trong ống nghiệm; vi tiêm tinh trùng vào bào tương trứng, nuôi phôi đến giai đoạn phôi nang. Khóa nâng cao sẽ trang bị kĩ thuật sinh thiết phôi, hỗ trợ thoát nang, kĩ thuật làm karyotype, kĩ thuật sinh học phân tử phục vụ cho chẩn đoán.