Luận án Tiến sĩ

0
1642

1. LĨNH VỰC TẾ BÀO GỐC

2. LĨNH VỰC MÔ PHÔI

3. LĨNH VỰC VẬT LIỆU SINH HỌC

4. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Mã số

Họ Và Tên

Tên luận văn

Năm 2006

K_TS_06_01

Huỳnh Thị Bạch Yến

Xác định một số hằng số sinh hóa-sinh lý máu và nước tiểu của chó

Năm 2007

K_TS_07_01

Võ Minh Trí

Metabolic Engineering of β-Oxidation Pathway in Pseudomonas putida KCTC 1639 for Enhanced Biosynthesis of medium – chain – length Polyhydroxyalkanoates