Tuần 16/9/2013 đến 22/9/2013

0
880

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

16/9

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab-SCL

Toàn thể thành viên PTN

13h-15h

Họp nhóm Gan

Thư viện

Nhóm Gan

15h30-17h30

Họp nhóm Thần kinh

Thư viện

Nhóm Thần kinh

Thứ 3

17/9

8h-9h

Họp nhóm Tim mạch 2

Thư viện

Nhóm Tim mạch 2

9h30-10h

Họp nhóm Quản lý sinh viên

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, nhóm QLSV

13h-17h

Thư viện sắp xếp

Thư viện

Nhóm thư viện

Thứ 4

18/9

8h-9h

Tập huấn chuyển giao công nghệ cho phòng khám PhucAnKhang

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

Họp nhóm TT HTSS (Mỹ Hậu)

Thư viện

Nhóm TT HTSS (Mỹ Hậu)

9h-11h

Đón đoàn đại học Cần Thơ

I11

Phạm Văn Phúc

13h00-13h30 Trao đổi với công ty ETS Phòng lãnh đạo Phạm Văn Phúc

13h30-14h30

Họp đề cương thạc sĩ

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc+Học viên cao khóa 22

14h30-15h30

Họp nhóm sinh sản

 

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc+toàn bộ thành viên nhóm sinh sản

15h30-16h30

Họp kiểm tra tiến độ NCS

Thư viện

Phạm Văn Phúc, Bửu Trúc, Hải Nhung, Bích Ngọc

16h30-17h30 Họp nhóm Tiểu đường 1 Phòng lãnh đạo Phạm Văn Phúc, Quỳnh Anh, Mỹ Phước

Thứ 5

20/9

8h-11h

Đón đoàn tham quan của Sở Khoa học Công nghệ An Giang

SCL

Pham Van Phúc

Chính Nhân, Trường Sinh

13h-13h30

Nộp xét khen thưởng thành tích PTN cho Trường

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

PLB Trúc, LTM Hậu

13h30-14h30

Họp nhóm Website

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

Thứ 6

21/9

8h-11h

Họp nhóm Tiểu đường 2

Thư viện

Nhóm tiểu đường 2

8h-9h30

Họp nhóm Mạch máu và kế hoạch nghiệm thu đề tài

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

VB Ngoc; TNL Vân, PT Lan

9h30-10h30

Họp nhóm Phần mềm và kế hoạch nghiệm thu đề tài

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, Hải Nhung, Bích Ngọc, Minh Hoàng, Thanh Tâm, Quốc Việt, Minh Vương

10h30-11h30 Làm việc với đại diện công ty Roche VN Thư viện Phạm Văn Phúc

12h-13h30

Họp nhóm Dược chất thiên nhiên và triển khai đề tài

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, Duy Bình

13h30-15h30

Họp nhóm Ung thư (cả nhóm)

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

15h30-16h00 Trao đổi với đại diện công ty Biomedic Thư viện Phạm Văn Phúc

Thứ 7

22/9

9h-11h

Họp nhóm mAb

Thư viện

Nhóm mAb

8h-9h

Sửa luận văn Thạc sĩ

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, Thanh Tâm, Minh Hoàng, Lê Vân, Mỹ Hậu, Phương Dung

9h-10h

Họp nhóm tim mạch

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc. (nhóm Bửu Trúc)

13h-17h

Họp nhóm UTV2

Thư viện

Nhóm UTV2

 

13h30-14h30

Trả lời phóng viên báo Sài gòn tiếp thị

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc