Thông báo v/v tham gia “Giải thưởng Công trình NCKH xuất sắc cho Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018

0
996

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”, theo thông báo số 09 /KHCN của Phòng KHCN -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật xem xét tham gia xét chọn Giải thưởng.

Hồ sơ đăng ký nộp về Phòng KHCN, trường Đại học Khoa học Tự nhiên bao gồm:

  • Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  • Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  • Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
  • Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;
  • Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.
  • Giấy chứng nhận là Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ được đóng thành quyển và gửi tất cả các file qua địa chỉ email: hntanh@hcmus.edu.vn.

Lưu ý: các công trình tham gia xét chọn giải thưởng có thời gian được công bố/chấp nhận đăng trong khoảng 10/2017-10/2018.

Thời hạn: từ ngày 16/10/2018 đến 17h ngày 30/10/2018. Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tiến hành tổng kết, họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG-HCM, kính đề nghị các tập thể/cá nhân nộp hồ sơ đúng hạn định.

Kính chào trân trọng.

Đính kèm:

  1. Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho SV, HVCH và NCS ở ĐHQG-HCM”;
  2. Đơn xin tham gia giải thưởng;
  3. Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng.

Nguồn: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article?id=1575:thong-bao-v-v-tham-gia-giai-thuong-cong-trinh-nckh-xuat-sac-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-nghien-cuu-sinh-o-dhqg-hcm-nam-2018&catid=101&Itemid=437