Thông báo mời thầu: Gói thầu FIRST/2a/SCI/G01

0
1130

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (FIRST)

Khoản tín dụng số 5257-VN

Tên tiểu dự án: “Nâng cao năng lực tự chủ thông qua nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc tế bào gốc phục vụ điều trị một số bệnh trên người

Thỏa thuận tài trợ số: 15/FIRST/2a/SCI

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp máy phục vụ nhận diện và phân tách tế bào người hiệu năng cao tự động.

Số trích yếu:  FIRST/2a/SCI/G01.

 1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng “Cung cấp máy phục vụ nhận diện và phân tách tế bào người hiệu năng cao tự động” thuộc Tiểu dự án “Nâng cao năng lực tự chủ thông qua nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc tế bào gốc phục vụ điều trị một số bệnh trên người” (Tiểu dự án FIRST- SCI) – Tiểu hợp phần 2a của Dự án FIRST.
 2. Ban quản lý Tiểu dự án FIRST- SCI (Viện Tế bào gốc) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng “Cung cấp máy phục vụ nhận diện và phân tách tế bào người hiệu năng cao tự động” cụ thể như sau:

 

Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Địa điểm giao hàng Phương thức giao hàng Thời gian giao hàng bắt đầu từ ngày ký hợp đồng (tháng)
Máy phục vụ nhận diện và phân tách tế bào người hiệu năng cao tự động Cái 1 Viện Tế bào gốc, Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Giao hàng tận nơi 2-3

 

 1. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giớiban hành tháng 01/2011 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.
 2. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hơp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm gần đây nhất bằng 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi  tỷ đồng). Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng 40% của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng 25% của yêu cầu.

Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 02 hợp đồng đã được thực hiện thành công trong vòng 03 năm vừa qua, cụ thể hợp đồng tương tự là các hợp đồng cung cấp thiết bị phục vụ nhận diện, phân tách  tế bào,  hay thiết bị về công nghệ sinh học áp dụng trên đối tượng là con người hoặc động vật có giá trị lớn hơn hoặc bằng 7.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng). Tiêu chí về năng lực Nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

 1. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-SCI, Viện Tế bào gốc, Phòng 3-6, Tầng 3, Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 2. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến Hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng).Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi trực tiếp cho nhà thầu tại Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-SCI, Phòng 3-6, Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc gửi qua đường bưu điện (Nếu nhà thầu yêu cầu). Trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn
 3. Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn). Đồng tiền: Việt Nam đồng, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, hoặc séc bảo chi. Thời gian có hiệu lực của đảm bảo dự thầu là 90 ngày kể từ ngày hạn chót nộp hồ sơ thầu.
 4. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dướivào lúc trước 10 giờ 00 phút ngày 28/11/2018.Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-SCI, Phòng 3-6, Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/11/2018.
 5. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.
 6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10 giờ 00 phút ngày 17/10/2018 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 28/11/2018.
 7. Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-SCI, Phòng 3-6, Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Nguyễn Lê Thành Công, Phó giám đốc Ban quản lý Tiểu dự án

Điện thoại: + 84 28 36361206 Ext: 154/110

E-mail: first@sci.edu.vn

 

BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN FIRST-SCI

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                  (đã ký)