Thông báo danh sách sinh viên/HVCH đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc

0
686

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

Số: 2608-15/TBG

V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên/HVCH (Danh sách đính kèm) đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc

STT

Họ tên

MSSV

1

Huỳnh Trọng Kha

1215150

2

Nguyễn Thị Kim Yến

1318487

3

Lê Phạm Tiến Triều

1418357

4

Phạm Thị Thanh Ngân

Đại học Văn Lang

5

Nguyễn Võ Đại Nhân

Đại học Văn Lang

6

Bùi Thị Thành Trang

1415502

7

Trần Thị Ánh Nguyệt

1215233

8

Đặng Thị Huyền Trang

1215386

9

Nguyễn Thị Tuyết

1218441

10

Trần Văn Luân

1418139

11

Nguyễn Xuân Quý

1318316

12

Trần Đỗ Thành Cường

HVCH

 

 

 

 

Thông báo về việc tập huấn và tham gia Phòng thí nghiệm sẽ được thông tin từ sau 31/08/2015 trên website Phòng thí nghiệm Tế bào gốc

Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

 

TM. Lãnh đạo PTN. TBG

Phó Trưởng phòng

(đã ký)

 

Phạm Văn Phúc