Lịch công tác tuần 24/0-01/3

0
464

Lịch công tác tuần 24/0-01/3

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

24/02

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab

Toàn thể thành viên PTN

15h-17h

Họp nhóm Gan

Thư viện

Nhóm gan

Thứ 3

25/02

14h-16h

Họp nhóm Thần kinh

Thư viện

Nhóm thần kinh

Thứ 4

26/02

9h-10h

Công tác chuẩn bị quay phim

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, T.Sinh

9h-11h

Họp nhóm tiểu đường 2

Thư viện

Nhóm tiểu đường 2

13h-14h

Họp nhóm tiểu đường 1

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, nhóm tiểu đường 1,

14h-15h

Họp nhóm tiểu đường 2

Thư viện

Nhóm tiểu đường 2, sinh viên

Thứ 5

27/02

14h-15h30

Quay phim (trường)

SCL

P.V.Phúc, T.Sinh

Thứ 6

28/02

13h-15h30

Nghiệm thu đề tài cấp sở

P.V.Phúc

Thứ 7

01/03