Kết quả tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

0
1431

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC
PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT
Số: 10/TBG
V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc

STT

HỌ TÊN

MSSV

STT

HỌ TÊN

MSSV

1

Đỗ Quang Huy

1118154

11

Trần Phương Thảo

1118427

2

Đoàn Xuân Hiển

1018132

12

Nguyễn Thị Thanh Hòa

1118144

3

Phan Văn Tiến

1115605

13

Đào Thị Thanh Thủy

1118456

4

Nguyễn Ánh Tuyết

1018517

14

Võ Lê Hoàng Triều

1015900

5

Lê Văn Trình

1015903

15

Nguyễn Lê Thành Công

1115068

6

Nguyễn Thị Thu Mỹ

1118265

16

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

1118494

7

Phí Thị Hạnh Lan

1118214

17

Nguyễn Mỹ Thùy

3092512

8

Nguyễn Thị Lam Huyên

1015696

18

Bùi Anh Khoa

1118197

9

Nguyễn Thị Hoài Nga

1118271

19

Phan Thị Thu Vân

1015933

10

Lý Trác Thức

1118466

20

Lê Đức Mỹ

1118264

21

Lê Thị Thu Thảo

1118417

Thông báo về việc tập huấn và tham gia Phòng thí nghiệm sẽ được thông tin từ 23-25/09/2013 trên website Phòng thí nghiệm Tế bào gốc

PTN Tế bào gốc sẽ tiếp tục nhận hồ sơ trực tuyến từ 01/10/2013 – 31/08/2014 cho đợt tuyển Sinh viên, HVCH, NCS tham gia học tập và nghiên cứu vào 09/2014.

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân (plcnhan@hcmus.edu.vn) hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

 

TM. Lãnh đạo PTN

Trưởng PTN Tế bào gốc

 

 

Phan Kim Ngọc