Danh sách sinh viên/HVCH đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc năm 2014

0
1507

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC
PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: /TBG

V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên/HVCH (Danh sách đính kèm) đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc

STT

HỌ TÊN

MSSV

STT

HỌ TÊN

MSSV

1

Nguyễn Thị Lan Hương

1118181

11

Huỳnh Khánh Linh

1218186

2

Lê Thị Ngân Hà

1115755

12

Dương Thanh Ngọc Quyên

1118368

3

Nguyễn Lâm Tuyền

1115689

13

Nguyễn Anh Tú

1118527

4

La Quốc Quân

1115782

14

Nguyễn Lâm Hồng Kiều Vân

1215653

5

Huỳnh Mạnh Cầm

1115050

15

Nguyễn Hoàng Minh

1218220

6

Huỳnh Lê Kim Giang

1118091

16

Nguyễn Ngọc Cường

1115745

7

Trần Di Minh Đức

1218495

17

Ông Bỉnh Nguyên

1363009

8

Trương Thị Bích Ngọc

1118292

18

Trần Hồng Vân

1363008

9

Từ Tiểu My

1118262

19

Nguyễn Thị Ngọc Linh

1363022

10

Trần Thị Tuyết Trinh

1118500

 

 

Thông báo về việc tập huấn và tham gia Phòng thí nghiệm sẽ được thông tin từ 10-15/08/2014 trên website Phòng thí nghiệm Tế bào gốc

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân (plcnhan@hcmus.edu.vn) hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

TM. Lãnh đạo PTN

Trưởng PTN Tế bào gốc

 

 

Phan Kim Ngọc