Danh mục các dịch vụ khoa học – công nghệ

0
1672

Pha môi trường đặc biệt theo yêu cầu

– Pha chế môi trường với các thành phần đặc biệt theo đúng mục đích và yêu cầu của khách hàng.

Phân tích biểu hiện gen

– Đánh giá sự biểu hiện gen ở mức phiên mã, giải mã với các kỹ thuật tiên tiến và thiết bị hiện đại như đánh giá sự biểu hiện ở mức RNA sử dụng phương pháp Realtime RT-PCR, PCR, GeXP-PCR.

Phân tích độc tính hoạt chất lên tế bào

– Đánh giá mức độ độc tính của hoạt chất nghiên cứu lên tế bào ở các mức độ In Vivo và In Vitro bằng các kĩ thuật hiện đại tự động.

Phân tách tế bào

– Dịch vụ phân tách tế bào quan tâm trong quần thể gồm nhiều loại tế bào khác nhau bằng hệ thống tách tế bào bằng từ trường, điện trường hay bằng Tube Catcher.

Tạo dòng tế bào

– Phân lập và tạo dòng tế bào quan tâm theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sử dụng hệ thống tạo dòng tự động.

Định danh và định lượng tế bào

– Sử dụng các kỹ thuật và phương pháp hiện đại nhằm xác định đúng loại và lượng tế bào thông qua sự biểu hiện gen ở mức Protein trên bề mặt tế bào hay nằm trong tế bào chất.

Cắt lát mô lạnh và nhuộm mô (HE, trichrome, IHC)

– Sử dụng máy cắt lát mô đông lạnh và các phương pháp nhuộm hoá mô, hoá mô miễn dịch nhằm phân tích cấu trúc và xác định đặc tính tế bào quan tâm