Danh mục dịch vụ Đào tạo

0
1634
 • KTV nuôi cấy tế bào/mô động vật
 • KTV nuôi cấy tế bào trên giá thể sinh học
 • KTV sinh học phân tử (DNA/RNA/protein)
 • KTV phân tích, phân tách, định danh, định lượng tế bào động vật
 • KTV hỗ trợ sinh sản (IVF, ICSI…)
 • KTV nuôi cấy vi sinh vật
 • KTV tạo mô hình động vật bệnh lý (theo yêu cầu)
 • KTV thao tác trong PTN động vật/các kỹ thuật cơ bản trên động vật
 • KTV thao tác và vận hành với các thiết bị  PTN sẵn có
 • KTV thiết kế, vận hành PTN an toàn sinh học cấp 1, 2, 3, 4
 • Thực tập định hướng chuyên sâu (theo yêu cầu)