Tuần 26/8/2013 – 31/8/2013

0
481

Thứ/Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

26/8/2013


08h00-17h00

Tiếp tục sắp xếp trang thiết bị, vệ sinh PTN

SCL

Nhóm quản lí thiết bị

Nhóm quản lí cơ sở

Nhóm quản lí thư viện

Nhóm quản lí động vật – bioresource


13h00-17h00

Họp triển khai hợp tác nghiên cứu ung thư với UCLA và chuẩn bị cho JCM8

VNU

Phạm Văn Phúc

Thứ 3

27/8/2013

08h00-17h00

Tiếp tục sắp xếp trang thiết bị, vệ sinh PTN

SCL

Nhóm quản lí thiết bị

Nhóm quản lí cơ sở

Nhóm quản lí thư viện

Nhóm quản lí động vật – bioresource


13h00-15h00

Họp nhóm Ung thư

SCL

Toàn bộ nhóm Ung thư:

http://www.vinastemcelllab.com/vi/nghien-cuu-khoa-hoc/dinh-huong-nghien-cuu/318-nhom-ung-th.html


16h00-17h00

Họp nhóm Đái tháo đường

SCL

Phạm Văn Phúc

NTM Phước

Thứ 4

28/8/2013


09h00-12h00
13h00-15h00

Họp nhóm đái tháo đường

SCL

Phạm Văn Phúc

ĐTT Loan

PM Vương

BNT Anh

Thứ 5

29/8/2013

9h00-11h00

Hoàn thiện quy chế quản lí năm học mới

SCL

Phạm Văn Phúc

Toàn bộ các trưởng nhóm quản lí

13h00-15h00

Họp tái cấu trúc và định hướng phát triển nhóm Hỗ trợ sinh sản

SCL

Phạm Văn Phúc

Nhóm sinh sản

http://www.vinastemcelllab.com/vi/nghien-cuu-khoa-hoc/dinh-huong-nghien-cuu/320-nhom-h-tr-sinh-sn.html

15h00-17h00
Thứ 6

30/8/2013

9h00-10h00

Triển khai quy chế năm học mới cho Trưởng nhóm quản lí

SCL

Phạm Văn Phúc

Toàn bộ các trưởng nhóm quản lí

14h00-15h00

Họp xét sơ tuyển SV, HVCH, NCS tham gia nghiên cứu tại Lab

SCL

Phạm Văn Phúc

Nhóm quản lí SV

Thứ 7

31/8/2013

9h30-11h00

Đi công tác Hà Nội


Phạm Văn Phúc

13h00-15h00
15h00-16h00
21h00-22h00