Tuần 12/8/2013 – 17/8/2013

0
426

Từ Thứ 2 ngày 12/8 đến thứ 4 ngày 14/8: SCL tổ chức tham quan du lịch cho các cán bộ.

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 3

13/8/2013

08h30-9h00

Làm việc với BD

SCL

Phạm Văn Phúc

9h00-10h00

Tiếp đón GS Mai Suan Li, Viện KH Tính toán, thảo luận về hợp tác Structrual Biology

SCL

Phan Kim Ngọc

Phạm Văn Phúc

Thứ 4

14/8/2013

09h00-10h00

Họp với Viện Kiểm Nghiệm thuốc về hợp tác triển khai một số xét nghiệm về thuốc tại PTN TBG

SCL

Phạm Văn Phúc

14/8/2013

10h00-12h00

Họp triển khai sắp xếp lại một số phòng và kết luận cuối cùng

SCL

Phạm Văn Phúc

PQ Việt

BNT Anh

NM Hoàng

NT Tâm

PM Vương

PT Lan

NT Sinh

13h00-15h00

Họp với TS Trần Văn Hiếu về triển khai hợp tác ứng dụng GMCSF trong y dược

SCL

Phạm Văn Phúc

Thứ 5

15/8/2013

8h00-10h00

Họp nhóm UTV

SCL

Pham Van Phuc

PLC Nhan

LT Hanh

VT Binh

13h00-14h00

Họp nhóm UTV

SCL

Phạm Văn Phúc

NM Hoàng

KT Lâm

14h00-15h00

Họp thống nhất thiết kết Labnote và kế hoạch in

SCL

Phạm Văn Phúc

PLC Nhân

LTĐ Trang

NT Linh

VB Ngọc

HT Oanh

LTM Hậu

Thứ 6

16/8/2013

8h00-09h00

Họp nhóm mạch máu

SCL

Phạm Văn Phúc

VB Ngọc và nhóm

10h00-12h00

Họp nhóm tim

SCL

Phạm Văn Phúc

Phạm Lê Bửu Trúc

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Thứ 7

17/8/2013

9h30-11h00

Họp nhóm Mab

SCL

Nhóm Mab và Lãnh đạo PTN

(nếu TS Thái vắng, thì nhóm vẫn họp để báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua)

13h00-15h00

Họp nhóm thần kinh

SCL

Phạm Văn Phúc

Nhóm thần kinh

15h00-16h00

Họp nhóm xơ gan

SCL

Phạm Văn Phúc

Nhóm xơ gan

21h00-22h00

Thông báo nhiệm vụ giảng dạy năm học mới

Email

Phạm Văn Phúc