Lịch công tác tuần 10/02-16/02

0
419

Lịch công tác tuần 10/02-16/02

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

10/02

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab

Toàn thể thành viên PTN

Thứ 3

11/02

8h-10h

Họp nhóm Ung thư

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, C.Nhân, T.Bình, T.Hạnh

10h-12h

Họp tuyển dụng nhân sự

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, T.Loan, T.Oanh, C.Nhân

Thứ 4

12/02

8h-11h

Họp nhóm tiểu đường

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, nhóm tiểu đường 1,2

14h-16h

Họp nhóm Vật liệu

Thư viện

Nhóm vật liệu

16h-17h

Họp nhóm UTV

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, T.Sinh, Q.Việt

Thứ 5

13/02

8h-9h

Họp nhóm quản lý tài chính

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, B.Ngọc, H.Mai, T.Oanh

9h-10h30

Họp nhóm quản lý hóa chất/dụng cụ và nhóm quản lý tài chính

Thư viện

P.V.Phúc, nhóm hóa chất, dụng cụ, tài chính

10h30-11h30

Họp nhóm thần kinh

Thư viện

Nhóm thần kinh

14h-16h

Họp nhóm mAb

Thư viện

Nhóm mAb

16h-17h

Họp nhóm sự kiện

Thư viện

Nhóm sự kiện

Thứ 6

14/02

8h-17h

Làm việc với Viện NCI, NIH

Thư viện

P.V.Phúc

Thứ 7

15/02