Sản phẩm

Từ năm 2007, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc triển khai các hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện các sản phẩm theo các đơn đặt hàng. Đến nay, một số sản phẩm và công nghệ đã hoàn thành; một số trong số đó đã được thương mại hoá thành công.
 

SMOOTHER

4ANTI

3RE