TS.Trần Hồng Diễm

0
1649

I. THÔNG TIN CHUNG

Tiến sĩ TRẦN HỒNG DIỄM

Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM

Phòng thí nghiệm: Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Liên lạc:

TT

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2

Điện thoại/ fax

+84862772910

+84-(0)90-2797-299

3

Email

thdiem@hcmus.edu.vn

Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ 2007 đến nay

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

2003-2007

Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM

CNSH

Bước đầu khảo sát tác dụng chống oxy hóa in vitro của tía tô (Perilla frutescens (L.) Britton – Lamiaceae)

Thạc sĩ

2008-2010

Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM

Sinh lý động vật

Xây dựng mô hình và thử nghiệm điều trị bệnh xơ hóa gan bằng liệu pháp tế bào gốc trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. Albino)

Tiến sĩ

2010-2015

The University of Tokushima

Medical Siences

Identification of two promoters for human D-amino acid oxidase gene: implication for the differential promoter regulation mediated by PAX5/PAX2

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

1 Lĩnh vực chuyên môn:

–    Lĩnh vực: CNSH

–    Chuyên ngành: CNSH Y dược

–    Chuyên môn: Công nghệ tế bào, tế bào gốc, sinh học phân tử

2 Hướng nghiên cứu:

  1. Nghiên cứu xây dựng mô hình chuột xơ hoá gan
  2. Ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào gốc trong điều trị bệnh xơ hoá gan
  3. Nghiên cứu sự điều hoà biểu hiện gene liên quan đến bệnh thần kinh

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

  1. 1. Quá trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Sản xuất thực phẩm chức năng tăng cường sắt dành cho heo con giai đoạn cai sữa.             

ĐHKHTN

Tp.HCM

12 tháng

12

Đồng chủ nhiệm

2010

Tốt

2

Thử nghiệm phân lập tế bào gốc từ gan thai chuột nhắt trắng (Mus musculus var. Albino)

ĐHKHTN

Tp.HCM

12 tháng

12

Chủ nhiệm

2011

Tốt

  1. 2. Quá trình giảng dạy (Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT

Tên SV ,HVCH, NCS

Tên luận án

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

Nguyễn Ngô Thị Tân Anh

Thu nhận và nuôi cấy tăng sinh tế có khả năng bám dính từ gan thai chuột nhắt trắng Mus musculus var. Albino

2008

Đại học

LVTNCN SH

2

Huỳnh Nhã Vân

Xây dựng mô hình xơ gan trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. Albino) bằng hóa chất carbon tetrachloride và 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine

2009

Đại học

LVTNCN SH

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Dang HV, Sakai T, Pham TA, Tran DH, Yorita K, Shishido Y, Fukui K. Nucling, a novel apoptosis-associated protein, controls mammary gland involution by regulating NF-κB and STAT3. Journal of Biological Chemistry (2015) DOI:10.1074/jbc.M115.673848

0021-9258

4.57

2

Tran DH, Shishido Y, Chung SP, Trinh HT, Yorita K, Sakai T, Fukui K. Identification of DNA-binding proteins that interact with the 5’-flanking region of the human D-amino acid oxidase gene by pull-down assay coupled with two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal. (2015) pii: S0731-7085(15)00127-2.

0731-7085

2.829

3

Tran DH, Shishido Y, Chung SP, Trinh HT, Yorita K, Sakai T, Fukui K. Identification of two promoters for human d-amino acid oxidase gene: implication for the differential promoter regulation mediated by PAX5/PAX2. J Biochem. (2015) 157(5):377-87.

1756-2651

3.073

4

El Sayed SM, El-Magd RM, Shishido Y, Yorita K, Chung SP, Tran DH, Sakai T, Watanabe H, Kagami S, Fukui K. D-Amino acid oxidase-induced oxidative stress, 3-bromopyruvate and citrate inhibit angiogenesis, exhibiting potent anticancer effects. J Bioenerg Biomembr. (2012) 44(5):513-23.

2280-2136

2.813

5

El Sayed SM, El-Magd RM, Shishido Y, Chung SP, Diem TH, Sakai T, Watanabe H, Kagami S, Fukui K. 3-Bromopyruvate antagonizes effects of lactate and pyruvate, synergizes with citrate and exerts novel anti-glioma effects. J Bioenerg Biomembr. (2012) 44(1):61-79.

2231-8356

2.813

2. Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Trần Hồng Diễm, Huỳnh Nhã Vân, Trần Minh Thông, Phan Kim Ngọc (2009). Đánh giá tác dụng gây độc gan của carbon tetrachloride trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. Albino), Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh 13(5):281-286.

1859-1779

2

Trần Hồng Diễm, Huỳnh Nhã Vân,  Ngô Duy Bình, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc, Trần Minh Thông (2010). Xây dựng mô hình xơ hóa gan mật trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. Albino), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 2A.

3. Các bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

1

Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Seongpil Chung, Huong Thi Thanh Trinh, Kazuko YORITA, Takashi Sakai and Kiyoshi Fukui: Search for the Regulation of human D-amino acid oxidase Gene, a Potential Risk factor of schizophrenia, The 2nd GENE AND IMMUNOTHERAPY CONFERENCE, Ho Chi Minh, Sep. 2015.

2

Dang Van Huy, Takashi Sakai, Tuan Anh Pham, Diem Hong Tran, Kazuko YORITA, Yuji Shishido and Kiyoshi Fukui: Nucling, a novel apoptosis-Associated protein, Controls Postlactational Involution of mammary gland through Regulation of NF-B and STAT3, The 2nd GENE AND IMMUNOTHERAPY CONFERENCE, Ho Chi Minh, Sep. 2015.

3

Van Huy Dang, Takashi Sakai, Anh Tuan Pham, Hong Diem Tran, Kazuko YORITA, Yuji Shishido and Kiyoshi Fukui : Nucling, an apoptosis-Associated novel protein, Controls mammary gland Involution through Regulation of NF-B and STAT3, The 10th International Symposium of the Institute Network, Sapporo, Jul. 2015

4

Kiyoshi Fukui, Hong Diem Tran, Van Huy Dang, Huong Thanh Thi Trinh, Anh Tuan Pham, Hirofumi Sogabe, Soo Hyeon Kim, Takanaga Ako, Yuji Shishido, Kazuko YORITA, Yusuke Kato and Takashi Sakai: Chiral Science of amino acid Metabolism and implication to pathophysiology of schizophrenia, 40th Annual Conference of the Malaysian Society for Biochemistry & Molecular Biology, Kuala Lumpur, Jun. 2015.

5

Kiyoshi Fukui, Yoshiteru Urai, Hwan Ki Park, Tomoya Kawazoe, Sanae Iwana, Koji Ono, M. Abou R. El-Magd,Seongpil Chung, Salah M. El-Sayed, Hong Diem Tran, Salah M. El-Sayed, Hirofumi Sogabe, Takanaga Ako, Yuji Shishido, Kazuko YORITA and Takashi Sakai: D-amino acid metabolism in health and diseases: Pathophysiological bases for schizophrenia and cancer gene therapy, The 2nd International Conference of D-Amino Acid Research, Utsunomiya, Sep. 2014.

6

Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Huong Thi Thanh Trinh, Kazuko Yorita, Takashi Sakai, Kiyoshi Fukui: Identification of promoter region of human D-amino acid oxidase (hDAO)  gene and its interacting proteins – Search for the regulation of hDAO expression, The 9th International Symposium of the Institute Network, Suita, Jun. 2014.

7

Kiyoshi Fukui, Yoshiteru Urai, Hwan Ki Park, Tomoya Kawazoe, Sanae Iwana, Koji Ono, Rabab El-Magd M Abou, Seongpil Chung, Salah Sayed El, Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Kazuko YORITA and Takashi Sakai : 
Medical Aspects of D-Amino Acid Metabolism: Molecular Target for Cancer Gene Therapy and Schizophrenia, 
FAOBMB Mini-Symposium Molecular Bases for Medical and Pharmaceutical Sciences, Yahaba, Apr. 2013.

8

Kiyoshi Fukui, Yoshiteru Urai, Hwan KI Park, Tomoya Kawazoe, Sanae Iwana, Koji Ono, Mohamed El Magd Rabab Abou, Seongpil Chung, Mohamed Sayed Salah El, Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Kazuko YORITA and Takashi Sakai: Medical Aspects of D-Amino Acid Metabolism: Molecular Target for Cancer Gene Therapy and Schizophrenia, The 1st GENE AND IMMUNOTHERAPY CONFERENCE, Ho Chi Minh, Mar. 2013.

9

Kiyoshi Fukui, Salah El Sayed Mohamed, Rabab Abou El Magd Mohamed, Yuji Shishido, Seongpil Chung, Hong Diem Tran and Takashi Sakai : Oxidative Stress, — Energy Deplation Therapy as a New Treatment Modality for Glioma —, Miami 2013 Winter Symposium: The Molecular Basis of Metabolism and Nutrition, Miami, Feb. 2013.

10

Kiyoshi Fukui, Tomoya Kawazoe, Sanae Iwana, El-Magd M Abou Rabab, Koji Ono, Seongpil Chung, Sayed Mohamed El Salah, Kumiko Shinohara, Hong Diem Tran, Yuji Shishido, Kazuko YORITA and Takashi Sakai : Modulation of D-amino acid oxidase activity as a novel strategy for the treatment of psychiatric disorders,  Function and dysfunction of D-amino acids in the central nervous system, Tokyo, Sep. 2011.

4. Các bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

Việt Nam

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

1

Ngô Nguyễn Phương Thảo, Trần Hồng Diễm, Lê Thanh Hưng. Bước đầu nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm bổ sung sắt trong thức ăn lên khả năng hấp thu sắt ở chuột nhắt trắng và heo con trong giai đoạn cai sữa. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

2

Trần Thị Như Mai, Phạm Lê Bửu Trúc, Trần Hồng Diễm, Đặng Thị Tùng Loan (2008). Vài nét về ứng dụng tế bào gốc trong y học. Hội Nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2008 Bệnh viện Hùng Vương Tp HCM.

Nhật Bản

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

1

Yuji Shishido , Hong Diem Tran, Thanh Huong Thi Trinh , Soo Hyoen Kim , Kazuko YORITA , Yusuke Kato and Kiyoshi Fukui: 哺乳動物における D-アミノ酸酸化酵素遺伝子の発現誘導機構の解析, 第 11 回 D-アミノ酸学会学術講演会, Aug. 2015.

2

Hong Diem Tran, Yuji Shishido , Seongpil Chung , Thanh Huong Thi Trinh , Kazuko YORITA , Takashi Sakai and Kiyoshi FukuiヒトD-アミノ酸酸化酵素遺伝子の発現調節機構:2つのプロモーター領域の同定とその調, 日本ビタミン学会第67回大会, Jun. 2015.

3

Hirofumi Sogabe , Takanaga Ako , Yuji Shishido , Hong Diem Tran , Huong Thi Thanh Trinh , Kazuko YORITA, Yusuke Kato and Kiyoshi Fukui: 腎臓近位尿細管様細胞におけるD-アミノ酸酸化酵素の発現調節機構の解析, 第56回日生化学会 中国四国支部例会, May 2015.

4

Van Huy Dang, Takashi Sakai, Anh Tuan Pham, Hong Diem Tran, Kazuko YORITA, Yuji Shishido and Kiyoshi Fukui: Nucling an apoptosis-Associated novel protein, Controls the Postlactational Involution of mammary gland through Regulation of NF-KB and STAT3, The 87th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society , Oct. 2014.

5

Yuji Shishido, Kana Morimoto, Hong Diem Tran, Thanh Huong Thi Trinh , Huong Thi Thanh Trinh , Hirofumi Sogabe , Takanaga Ako, Kazuko YORITA and Kiyoshi Fukui : 哺乳動物の中枢神経系におけるDーアミノ酸酸化酵素遺伝子発現誘導機構, The 87th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Oct. 2014.

6

Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Huong Thi Thanh Trinh, Kazuko Yorita, Takashi Sakai, Kiyoshi Fukui: Induction and regulation of gene expression of D-amino acid oxidase in glial and kidney cells, The 66th Annual Meeting of the Vitamin Society of Japan, Jun. 2014.

7

Kana Morimoto, Yuji Shishido, Diem Hong Tran, Huong Thi Thanh Trinh, Hirofumi Sogabe, Kazuko YORITA and Kiyoshi Fukui: 中枢神経系におけるD-アミノ酸酸化酵素遺伝子の発現誘導機構の解析, 第55回日生化学会 中国四国支部例会, Jun. 2014.

8

Huy Van Dang, Takashi Sakai, Tuan Anh Pham, Diem Hong Tran, Kazuko YORITA, Yuji Shishido and Kiyoshi Fukui: Loss of Nucling promotes delayed mammary gland involution through suppression of NF-B and STAT3, 
第55回日生化学会 中国四国支部例会, Jun. 2014.

9

Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Huong Thi Thanh Trinh, Kazuko Yorita, Takashi Sakai, Kiyoshi Fukui: Induction and regulation of gene expression of D-amino acid oxidase in LLC-PK1 cells, The 86th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Sep. 2013.

10

Yuji Shishido, Kana Morimoto, Hong Diem Tran, Thanh Huong Thi Trinh, Hirofumi Sogabe, Kazuko YORITA and Kiyoshi Fukui :  Analysis of the regulatory mechanism of mammalian D-amino acid oxidase gene expression, The 86th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Sep. 2013.

11

Van Huy Dang, Takashi Sakai, Anh Tuan Pham, Hong Diem Tran, Kazuko YORITA, Yuji Shishido and Kiyoshi Fukui: Delayed mammary gland involution in Nucling-KO mice, The 86th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Sep. 2013.

12

Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Huong Thi Thanh Trinh, Kazuko Yorita, Takashi Sakai, Kiyoshi Fukui: Induction and regulation of gene expression of D-amino acid oxidase in LLC-PK1 cells, The 9th Annual Meeting of Amino Acid Research  Society, Sep. 2013.

13

Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Kazuko Yorita, Takashi Sakai, Kiyoshi Fukui: Induction and regulation of gene expression of D-amino acid oxidase in LLC-PK1 cells, The 54th Meeting of the Japanese Biochemical Society, Shikoku Branch, Jun. 2013.

14

Diem Hong Tran, Yuji Shishido, Seong Pil Chung, Kazuko Yorita, Takashi Sakai, Kiyoshi Fukui: Induction and regulation of gene expression of D-amino acid oxidase in LLC-PK1 cells, The 85th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Dec. 2012.

15

Yuji Shishido, Hong Diem Tran, Kana Morimoto, Seongpil Chung, Kazuko YORITA, Takashi Sakai and Kiyoshi Fukui: Regulation of gene expression of D-amino acid oxidase in glial cells, The 85th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Dec. 2012.

16

Kiyoshi Fukui, Mohamed Salah El-Sayed, Rabab El-Magd Ahmed Abou, Yuji Shishido, Seongpil Chung, Diem Hong Tran and Takashi Sakai: Oxidative stress-energy depletion therapy as a new treatment modality for cancer, The 64th Annual Meeting of the Vitamin Society of Japan, Jun. 2012.

17

Seongpil Chung, Diem Hong Tran, Kazuko YORITA, Yuji Shishido, Takashi Sakai and Kiyoshi Fukui: アストログリア細胞におけるD-セリン代謝産物ヒドロキシピルビン酸の細胞死誘導活性, The 53th Meeting of the Japanese Biochemical Society, Shikoku Branch, May. 2012.

18

Kiyoshi Fukui, EL-Magd M. Abou Rabab, Seongpil Chung, Sayed M. El Salah, Hong Diem Tran, Kumiko Shinohara, Yuji Shishido, Kazuko YORITA and Takashi Sakai: D-アミノ酸代謝システムの活性制御による新規精神神経疾患治療戦略, The 84th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Sep. 2011.

19

Yuji Shishido, Ying Song, Kumiko Shinohara, Hong Diem Tran, Kazuko YORITA, Takashi Sakai and Kiyoshi Fukui: ヒトD-アミノ酸酸化酵素のグリア細胞内における機能解析, The 84th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society, Sep. 2011.

20

Yuji Shishido, Ying Song, Kumiko Shinohara, El-Magd M. ABou Rabab, Diem Hong Tran, Kazuko YORITA, Takashi Sakai and Kiyoshi Fukui: グリア細胞における D‒アミノ酸酸化酵素の機能解析, The 7th Annual Meeting of Amino Acid Research  Society, Sep. 2011.

Et cetera, Workshop ở Nhật

1

Yuji Shishido, Diem Hong Tran, Kana Morimoto, Huong Thi Thanh Trinh, Hirofumi Sogabe, Kazuko YORITA, Takashi Sakai and Kiyoshi Fukui: 遺伝子発現調節から探るグリア・ニューロン連関の病態システム酵素学, 第433回ビタミンB研究協議会, Aug. 2013.

IV. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT

Thời gian

Địa điểm

Tên chương trình

Chức danh

1

08/2010

University of Tsukuba

Summer School for mediacal majors in Graduate School of Comprehensive Human Sciences

Sinh viên

2

01/2011

University of Tokushima

Winter School (Purification and determination the activity of amino acid metabolizing enzyme)

Sinh viên

3

07/2011

University of Tokushima

Summer Program (Heath Bio-science Course)

Sinh viên