CN. Nguyễn Thanh Tâm

0
1651

12

I. PERSONAL INFORMATION:

1. Mr.: TAM  /NGUYEN  /THANH

(Last Name/First Name/Middle Name)

2. Date of Birth: August  /21  /1986

(Month / Day /Year)

3. Country of residence: VIETNAM

4. Nationality: VIETNAM

5. Passport No.:

6. Marital Status: o Married þ Single

7. Mailing Address:

LABORATORY OF STEM CELL RESEARCH & APPLICATION – UNIVERSITY OF SCIENCE – HCM-VNU

Address: 227, Nguyen Van Cu St., Dist. 5, Ho Chi Minh City

Country:  VIETNAM Zip Code: 84

Phone No.: (84-8) 38397719

(Country code/Area code/Phone number)

E-mail Address: nttam@hcmus.edu.vn

or: nttam@geneworld.vn

8. Permanent Address :

70/22, LE THI HONG GAM, WARD 2, VINH LONG CITY, VINH LONG PROVINCE

Country:  VIETNAM Zip Code: 84

Mobile phone No. : 0985556764

(Country code/Area code/Phone number)

10. Emergency Notification

Name: NGUYEN CONG DANH

Address: 70/22, Le Thi Hong Gam, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province

Country: VIETNAM Zip Code:  84

E-mail Address:

Phone No.: (84-70) 3863148

(Country code/Area code/Phone number)

II. EDUCATION

Name of School

Dates Attended

Degree received

Major

University of Pedagogy

09/2004 – 09/2008

Bachelor of Science

Biology Teacher Education

University of Science

09/2010 – 09/2012

Master of Science

Animal Physiology

 

 

 

 

III. EXPERIENCE

1. Research experience

Name of company & department

Dates employed

Project

Position

Laboratory of Biotechnology C

10/2007 – 06/2008

Studying to construct process of mesenchymal stem cell preservation from umbilical cord blood

Senior student

Laboratory of Stem cell Research & Application

03/2008 – 09/2008

Isolating and cryopreservating of human umbilical cord blood derived mesenchymal stem cells

Researcher

07/2008 – 10/2008

Molecular biology

Researcher

10/2008 – 05/2009

Research on healing broken bone by transplantating mesenchymal stem cells from human umbilical cord blood

Researcher

01/2009 – 01/2010

Research on in vitro culture and inducing nacre crystal formation of freshwater pearl mussel mantle epithelial cell Sinohyriopsis cumingii

Researcher

01/2010 – up to now

Isolation and culture of human umbilical cord blood dirived endothelial progenitor cells and hematopoietic stem cells; human adipose – devired stem cell

Culture on some cells line: MCF-7, HepG2, CHO-K1….

Establishment of the hepatocellular carcinoma cell line from Vietnamese liver tumor

Researcher

GENEWORLD Co., Ltd

06/2011 – up to now

Cosmetic production

Technician

 

 

 

 

2. Teaching experience

Name of university

Dates employed

Subject

Position

University of Science

01/2008 – 01/2009

Labwork on Animal biotechnology

Labwork on Human physiology

Labwork on Stem cell culture

Teching Assistant

03/2009 – 04/2009

Labwork on Immunology

Teaching Assistant

11/2009 – 01/2010

Labwork on Animal biotechnology

Labwork on Human physiology

Cells culture techniques

Teaching Assistant

11/2010 – 01/2011

Labwork on Animal biotechnology

Labwork on Human physiology

Teaching Assistant

11/2011 – 01/2012

Labwork on Animal biotechnology

Labwork on Human physiology

Blood pathophysiology

Teaching Assistant

IV. PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

IV.1. BÁO CÁO HỘI NGHỊ

Trong nước

1. Khảo sát tác động của tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh (Investigating cooling rate and fetal bovine serum concentration on survival and stemness of mesenchymal stem cells after cryopreservation) – Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Vương Thị Hồng Nhung, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc – Hội nghị khoa học toàn quốc lần IV (The 4th National Scientific Conference) – Hội Hóa Sinh Việt Nam, Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Association of Biochemistry – VAB, Vietnam Association of Clinical Biochemists – VACB, Vietnam Association of Food Science and Technology – VAFoST) – 15-17/10/2008.

2. Bước đầu xây dựng các xét nghiệm đánh giá tính toàn vẹn của tế bào gốc trung mô sau thời gian dài tăng sinh (Establishing assays to evaluate intactness of mesenchymal stem cell after long-term culture) – Phạm Văn Phúc, Trương Hải Nhung, Đoàn Chính Chung, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Quốc Việt, Vũ Bích Ngọc, Phan Kim Ngọc – Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam 2009 (Nationnal Biotechnology Conference in Southern Vietnam 2009) – Sở Khoa học & Công nghệ Tp.HCM (Ho Chi Minh City Department of Science & Technology) – 23-24/10/2009.

3. Nghiên cứu thiết lập quy trình nuôi cấy tế bào biểu mô trai nước ngọt (Establishing procedure to primary culture mamtle epithelial cells of freswater pearl mussels) – Phạm Văn Phúc, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Quốc Việt, Phan Kim Ngọc – Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam 2009 (Nationnal Biotechnology Conference in Southern Vietnam 2009) – Sở Khoa học & Công nghệ Tp.HCM (Ho Chi Minh City Department of Science & Technology) – 23-24/10/2009.

4. Nghiên cứu hàn gắn gãy xương bằng cách cấy ghép tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người trên mô hình chuột (Research on healingbroken bone by transplantating mesenchymal stem cells from human umbilical cord blood) – Nguyễn Thanh Tâm, Đỗ Thành Trí, Nguyễn Thái Quỳnh Anh,Vũ Bích Ngọc, Phạm Văn Phúc, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc – Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2009 “Công nghệ sinh học phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y – dược và bảo vệ môi trường” (The national conference biotechnology 2009 “Biotechnology in agro – forestry & quaculture in industry and food and feed rocessing intrustry, in medicine & pharmacy, and in environment protection”) – Bộ giáo dục và đào tạo (Ministry of education and training), Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University), Viện khoa học và công nghệ Việt Nam (Vietnam academy of science and technology), Viện cộng nghệ sinh học (Institute of biotechnology) – 26-27/11/2009.

5. Nghiên cứu phân lập tế bào tiền thân nội mô từ máu dây rốn người (Isolation of human umbilical cord blood derived endothelial progenitor cells) – Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Bích Ngọc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Minh Hoàng, Đoàn Chính Chung, Vương Gia Tuệ, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc – Hội nghị Khoa học Lần 7 (The 7th Scientific Conference) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (University of Scinece – HCM-VNU) – 14-15/09/2010.

Quốc tế

1.

IV.2. TẠP CHÍ KHOA HỌC

Trong nước

1. Khảo sát tác động của tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh (Investigating cooling rate and fetal bovine serum concentration on survival and stemness of mesenchymal stem cells after cryopreservation) – Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Vương Thị Hồng Nhung, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc – Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ (Science & Technology Development) – ĐHQG Tp.HCM (Vietnam National University – Ho Chi Minh City) – 09/2009.

2.

Quốc tế

1. Research on in vitro culture ang inducing nacre crystal formation of freshwater pearl mantle epithelial cell Sinohriopsis cumingii – Pham Van Phuc, Pham Quoc Viet, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thanh Tam and Phan Kim Ngoc – International Journal of Fisheries and Aquaculture Vol. 3(6), pp. 104-112 – 28 March, 2011.

2. Isolation of three important types of stem cells from the same samples of banked umbilical cord blood – Pham Van Phuc, Vu Bich Ngoc, Dang Hoang Lam, Nguyen Thanh Tam, Pham Quoc Viet, Phan Kim Ngoc – Cell and Tissue Banking DOI: 10-1007/s10561-011-9262-4 – 26 May, 2011.

3. Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44+CD24 breast cancer cells – Pham Van Phuc, Phan Lu Chinh Nhan, Truong Hai Nhung, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Minh Hoang, Vuong Gia Tue, Duong Thanh Thuy, Phan Kim Ngoc – Onco Targets and Therapy 2011:4 71-78 – 20 June, 2011.

IV.3. SÁCH, GIÁO TRÌNH

Sách

1.

Giáo trình

1.

IV.4. ĐỀ TÀI KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Tham gia

1. Thu nhận và bảo quản tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người – Đề tài Đại học Sư phạm Tp.HCM, 2007 – 2009. Loại: Xuất sắc.

2. Nghiên cứu tạo dòng tế bào gốc nội mô từ máu cuống rốn người mang gen mã hóa protein phát huỳnh quang gfp (Green Fluorescent Protein) – Đề tài Đại học Sư phạm Tp.HCM, 2010 – 2011. Chưa nghiệm thu.

3. Khảo sát khả năng hình thành mạch máu mới của tế bào gốc nội mô từ máu cuống rốn người trên mô hình chuột nhắt trắng thiếu máu chi – Đề tài Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010 – 2011. Chưa nghiệm thu.

4. Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh mạch vành (bệnh tim thiếu máu cục bộ) bằng cấy ghép tế bào gốc – Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010 – 2012. Chưa nghiệm thu.

5. Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh xơ gan trên mô hình chuột bị xơ gan bằng CCl4 sử dụng liệu pháp tế bào gốc (Experimental research on CCl4 induced liver cirrhosis treatment using stem cell therapy) – Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011 – 2013. Chưa nghiệm thu.

Đồng chủ nhiệm

1.

Chủ nhiệm

1.

V. OTHER INFORMATION

Award(s) or scholarship(s) that have not been sated above

Award title

Year

Sponspor/organizer

Award/scholarship brief