responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

Bước đột phá để hiểu được tại sao tế bào gốc trở nên chuyên biệt

Bước đột phá để hiểu được tại sao tế bào gốc trở nên chuyên biệt

on 21 September 2016

Hình Tế bào da người dưới kình hiển vi huỳnh quang Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu y sinh Sanford Burnham Prebys (SBP) đã thực hiện một bước...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...