responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

TÍN HIỆU DỊCH NÃO TỦY ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG CÁC TẾ BÀO GỐC Ở NÃO

TÍN HIỆU DỊCH NÃO TỦY ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG CÁC TẾ BÀO GỐC Ở NÃO

on 26 August 2016

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Fiona Doetsch tại Biozentrum, Đại học Basel, đã phát hiện ra rằng các đám rối màng mạch là một phần lớn cấu trúc bị...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...